Create with Loobinoo

Skontaktuj się ze mną

 

mail: dietanamiare@gmail.com

tel. 694 955 993

 

ul. Jedności 19/2 Zielona Góra

(przy rogu z ulicą Reja)

Lidia Aleksandrowicz

dietetyk

NIP 973 017 29 13

REGON 080024538

konto bankowe nr:

43 1050 1911 1000 0097 2692 1829

Dieta na Miarę

 

Gabinet czynny:

wt.-śr. 14:00 - 19:00

Online:

pon., czw.-pt. 10.00 - 18.00

STATUT Fundacji ZDROWIE NA MIARĘ

 

 

I.  Postanowienia ogólne

 §1

Fundacja nosi nazwę Fundacja ZDROWIE NA MIARĘ i dalej w Statucie zwana jest Fundacją.

Fundacja została ustanowiona przez Lidię Aleksandrowicz, zwaną dalej Fundatorem, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Katarzyna A. Hańska, Katarzyna Kaczanowska, repertorium A numer 14839/2017, w dniu 21.11.2017 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r nr 46 poz.203) oraz niniejszego statutu.

Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych oraz logo, którego treść i formę graficzną zatwierdza Zarząd.

 §2

Siedzibą Fundacji jest Wilkanowo.

Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Placówki terenowe Fundacji są powoływane uchwałą Zarządu.

 §3

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 §4

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest minister zdrowia.

 

 

II.  Cele i zasady działania Fundacji

 

§5

Misją i głównym celem działania Fundacji jest propagowanie zdrowego stylu życia, a zwłaszcza zdrowego odżywiania, w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia i chorób nowotworowych.

Celami Fundacji są również:

 • ochrona i promocja zdrowia,
 • propagowanie profilaktyki chorób cywilizacyjnych poprzez promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych,
 • upowszechnianie wiedzy o zdrowym odżywianiu i właściwościach żywności,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • promowanie zdrowego odżywiania w życiu codziennym Polaków,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność naukowa, oświatowa, edukacja i wychowanie,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologia, ochrona środowiska, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalność kulturalna,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w punktach1-18.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów, konkursów i innego rodzaju wydarzeń w zakresie określonym celem statutowym Fundacji,
 • prowadzenie działań oświatowych, w tym: kursów, szkoleń i kampanii społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli, w zakresie promowania zdrowego stylu życia w przedszkolach, szkołach i na uczelniach,
 • działalność informacyjno-wydawniczo-szkoleniową na rzecz upowszechniania wiedzy o wpływie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka,
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu dietetyki, psychodietetyki, psychologii, profilaktyki uzależnień, fizjoterapii,
 • organizowanie wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych w zakresie rekreacyjnym,
 • prowadzenie działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych,
 • przeprowadzanie kampanii społecznych w mediach i Internecie,
 • organizowanie konferencji i seminariów,
 • współpracę z ekspertami z różnych dziedzin,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w celu podnoszenia świadomości zdrowotnej Polaków,
 • inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 • współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi podobną działalność lub w celach zbieżnych z celami Fundacji,

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie realizowanych celów określonych w par. 5, pkt 1 i 2.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym par. 8.

W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

 

 

III.  Majątek Fundacji

 §6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2500,00 zł (słownie: dwatysiącepięćsetzłotych), z czego 1400,00 zł (słownie: jedentysiącczterystazłotych) na działalność statutową, a 1100,00 zł (słownie jedentysiącstozłotych) na działalność gospodarczą.

Fundator wnosi środki na poczet funduszu założycielskiego w formie wkładu pieniężnego.

W skład majątku Fundacji wchodzą ponadto środki finansowe oraz ruchomości i nieruchomości pozyskane w trakcie działalności.

 §7

Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
 • środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora oraz przez osoby trzecie fizyczne i prawne,
 • grantów naukowych i innych podobnych funduszy,
 • funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • umów sponsoringowych,
 • dotacji i subwencji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych
 • odsetek bankowych I lokat
 • zaciągniętych pożyczek I kredytów,
 • z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 • z działalności

Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

 §8

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 • 90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
 • 04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • 11.Z Wydawanie książek,
 • 19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 • 91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • 76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 90.D Działalność paramedyczna.

 

 

IV.  Organy Fundacji

 §9

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

W razie potrzeby Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu innych Organów Fundacji.

 

 

V.  Zarząd

 §10

Zarząd składa się z dwóch do czterech osób, w tym Prezesa.

Zarząd fundacji powoływany jest przez Fundatora.

Prezesem Zarządu jest Fundator, chyba że powoła do pełnienia tej funkcji inną osobę.

Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 §11

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

 • pisemnego zrzeczenia się funkcji,
 • odwołania przez fundatora,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • śmierci.

Decyzja o odwołaniu jest sporządzana pisemnie wraz z pisemnym uzasadnieniem odwołania. Uzasadnienie odwołania jest wydawane na pisemną prośbę Członka Zarządu.

 §12

Zarząd Fundacji zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w formie telekonferencji lub wideokonferencji. Protokół z takiego posiedzenia powinien być zatwierdzony przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Zarządu, w tym Prezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego.

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu działania Fundacji.

 §13

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Fundacji.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym sprawach majątkowych, składa Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 §14

Do kompetencji Zarządu w zakresie kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w szczególności:
 • prowadzenie działalności statutowej Fundacji,
 • uchwalanie programów działania oraz planów finansowych i budżetu Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 • powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości wynagrodzenia,
 • wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z działalnością Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o zakresie działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
 • wskazywanie kierunków działania Fundacji.

 §15

Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją, a także innymi umowami cywilno-prawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na rzecz Fundacji.

Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.

 

 

VI.    Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

 §16

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanym przez Zarząd instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

 

VII.    Postanowienia końcowe

 §17

Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 §18

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.